هفت قانون معنویت

قانون اول کاربرد قانون توانایی مطلق

1) رعایت سکوت روزانه و بدون محض، با حیطه توانایی مطلق در تماس خواهم بود. نیم

ساعت صبح و نیم ساعت غروب.

2) هر روز مدتی را در ارتباط با طبیعت و نظاره خاموش هوشمندی درون هر موجود زنده

خواهم گذراند.

3) عدم داوری را تمرین خواهم کرد. امروز درباره هیچ یک از آن چیزهایی که پیش می آید

داوری نخواهم کرد.

قانون دوم کاربرد قانون بخشش

1) به هر کجا و با هر کس که روبرو می شوم به او هدیه ای میدهم. هدیه میتواند

تحسین یا شاخه گل یا دعایی باشد

2) امروز با سپاس همه هدایایی را که زندگی به من پیشکش می کند دریافت خواهم

کرد، خواه مادی و معنوی باشد

3) عهد می بندم هربار که کسی را ببینم، خاموش برای او خوشبختی و شادی و

خوشدلی آرزو خواهم کرد.

قانون سوم کاربرد قانون علت و معلول

1) امروز انتخاب هر لحظه را نظاره خواهم کرد.

2) هرگاه به انتخابی دست میزنم این دو سوال را از خودم میپرسم :

* عواقب این انتخاب چه خواهد بود؟

* آیا این انتخاب برای خود و دیگران که تحت تاثیر آن قرار می گیرند توفیق و شادمانی

خواهد آورد؟

3) از ژرفای دلم هدایت خواهم طلبید تا با احساس آسودگی یا ناآسودگی برایم پیام

بفرستد. اگر آن انتخاب برایم احساس آسودگی ایجاد کند، تسلیم آن خواهم شد. اگر

احساس ناآسودگی کردم مکث خواهم نمود و عواقب عملم را خواهم نگریست.

قانون چهارم کاربرد قانون کمترین تلاش

1) پذیرش را تمرین خواهم نمود. امروز افراد و اوضاع و شرایط و موقعیتها و رویدادها را

همان گونه که پیش می آید خواهم پذیرفت. خواهم دانست که این لحظه همان گونه

است که باید باشد.

2) با پذیرش امور به همان گونه که هستند، مسئولیت وضعیت خود و همه رویدادهایی را

که به صورت مشکلات می بینم به عهد می گیرم. میدانم که مسئولیت یعنی ملامت

نکردن هیچ کس برای وضعیتی که دارم.

3) امروز آگاهیم در عدم تدافع استقرار خواهد یافت. نیاز به دفاع از نقطه نظرم را رها

خواهم کرد. نیازی احساس نخواهم کرد تا دیگران را مجاب یا ترغیب کنم که نقطه نظرم را

بپذیرند. به همه نقطه نظرها گشوده خواهم ماند، و سرسختانه به یکی از آنها نخواهم

چسبید.

قانون پنجم کاربرد قانون قصد و آرزو

1) فهرستی ار آرزوهایم تهیه خواهم کرد. این فهرست را به هر کجا که بروم خواهم برد.

2) فهرست آرزوهایم را رها خواهم کرد و به زهدان آفرینش خواهم سپرد.

3) به هنگام همه اعمالم به خاطر خواهم آورد تا هوشیاری از لحظه حال را تمرین کنم.

اکنون را همان گونه که هست خواهم پذیرفت، و از طریق ژرفترین و ارجمندترین قصدها و

آرزوهایم آینده را متجلی خواهم ساخت.

قانون ششم کاربرد قانون عدم دلبستگی

1) به خودم و اطرافیانم این آزادی را میدهم که همان گونه که هستند باشند. عقیده ام را

در هیچ موردی به دیگران تحمیل نخواهم کرد.

2) امروز عدم یقین را به صورت بخشی بنیادی از زندگیم به کار خواهم گرفت. هرچه امور

نامطمئن تر به نظر برسد، احساس امنیت بیشتری خواهم کرد زیرا عدم یقین، راه من به

سوی آزادی است. از طریق حکمت عدم یقین، امنیت خود را خواهم یافت.

3) به حیطه تمامی امکانات گام خواهم نهاد و هیجانی را انتظار خواهم کشید که وقتی

در برابر بیکرانی انتخابها گشوده بمانم می توانند رخ دهند. وقتی به حیطه تمامی

امکانات گام بگذارم، شادی و ماجرا و افسون و رمز و راز زندگی را تجربه خواهم کرد.

قانون هفتم کاربرد قانون غایت حیات

1) امروز با مهر و محبت خدایی را که در ژرفای روحم نهفته است خواهم پروراند.

2) از استعدادهای یکتای خود فهرستی تهیه خواهم نمود و آنگاه همه آنچه را که دوست

دارم انجام خواهم داد و به هنگام بیان و کاربرد استعدادهای بی همتایم در راه خدمت به

بشریت فراوانی را به وجود خواهم آورد.

3) هر روز از خودم می پرسم چگونه می توانم خدمت کنم؟ چگونه می توانم کمک کنم؟

پاسخ به این سوالات به من اجازه خواهد داد تا با عشق به همنوعانم خدمت کنم.

/ 3 نظر / 51 بازدید